M Academy

662-250-4681    info@m-academy.in.th
หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

Positive Power and Influence®

เพิ่มพลังอิทธิพลเชิงบวกเพื่อต่อยอดความสำเร็จ

ประเมินตนเองหลังทดลองใช้อิทธิพลในแบบที่ตนเองเป็น ผ่านการร่วมกิจกรรมในสถานการณ์จำลอง เรียนรู้กระบวนการมอบและรับฟีดแบคจากผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจแตกต่างของพลังและพฤติกรรมการใช้อิทธิพล ผ่าน “Situational Influence Model” เพื่อฝึกทักษะ และนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน The program gives participants the influence style flexibility they need to influence effectively across a wide range of situations. This program is delivered in over 40 countries in more than 25 languages.

บรรยายอังกฤษ
2 days, 09:00 A.M. - 05:00 P.M.
M-academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทีมงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นและต้องการเพิ่มทักษะในการใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวกเพื่อนำทีมสู่ความสำเร็จ

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
1-2 Jun 17 English 35,000.00 THB N/A
*Price Per Person / VAT included

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

Khun Kavissara #104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti.trn@th.mcd.com

Khun Luckana #106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon.trn@th.mcd.com

Program Outline

เพิ่มพลังอิทธิพลเชิงบวกเพื่อต่อยอดความสำเร็จ

ทักษะสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ โดยจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้รูปแบบการสร้างพลังและการใช้อิทธิพลเชิงบวกเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์หลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WHY: ทำไมต้อง Positive Power and Influence

การได้มาซึ่งการยอมรับไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายหรือมาพร้อมคู่กับตำแหน่งของการเป็นผู้นำ ผู้นำที่ดีนอกจากมีความสามารถในการบริหารงานจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับแล้ว ยังต้องสามารถกำหนดทิศทางและนำพาทีมงานให้เดินไปในทิศทางแบบเดียวกัน ซึ่ง “PPI” คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้พลังและอิทธิพลในเชิงสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม เพื่อทำให้ทีมงานสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและทีมงานในองค์กร เพื่อให้คุณกลายเป็นสุดยอดของผู้นำที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากทีมงานด้วยใจ

WHAT: Positive Power and Influence คืออะไร

Positive Power and Influence (PPI) คือหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน ถูกแปลเพื่อถ่ายทอดไปมากกว่า 25 ภาษา ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ว่าเป็นหลักสูตรคุณภาพที่เหมาะสำหรับผู้นำที่ต้องการเพิ่มทักษะ พัฒนาภาวะผู้นำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานทุกส่วน ด้วยการสอนให้คุณได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการสร้างพลัง การใช้อิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น และสอนให้คุณเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์สถานการณ์วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แตกต่าง เพื่อเลือกใช้รูปแบบของอิทธิพลเชิงบวกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีที่สุด ช่วยทำให้ผู้ร่วมงานหรือทีมงานทุกคนเกิดการยอมรับและลงมือปฏิบัติไปตามแนวทางที่วางไว้ ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จของการทำงานควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

WHO: Positive Power and Influence เหมาะกับใคร

ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทีมงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นและต้องการเพิ่มทักษะในการใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวกเพื่อนำทีมสู่ความสำเร็จ

ประโยชนที่จะได้รับ

การใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวกมีความสำคัญในสถานการณ์ที่ท้าทายเหล่านี้

 • ต้องการใช้อิทธิพลต่อผู้อื่น แม้ขาดซึ่งอำนาจหน้าที่โดยตำแหน่ง
 • สามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • สามารถบริหารบุคลากรที่ “รับมือยาก” หรือ “มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน”
 • สามารถเป็นผู้นำหรือดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น
 • สามารถใช้อิทธิพลเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมหรือกับหน่วยงานอื่น กับคู่ค้าและหุ้นส่วน
 • สามารถเป็นผู้นำทีมหรือเป็นสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Program Detail

แก่นสำคัญของหลักสูตร

ในหลักสูตร 2-3 วัน จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เข้มข้นพร้อมการประยุกต์ใช้งานจริง

รูปแบบการจูงใจ

แรงผลัก (Push)

ผู้ใช้อิทธิพลเสนอแนวคิดของตนเอง หรือบอกในสิ่งที่ตนต้องการ โดยใช้การจูงใจหรือแรงกดดัน เพื่อให้เป้าหมายยินยอม

แรงดึง (Pull)

ผู้ใช้อิทธิพลสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้อื่นให้เกิดความร่วมมือกัน มองหาความเหมือนในความคิดหรือค่านิยม เพื่อดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์กับเป้าหมาย

ถอยห่าง (Move Away)

ผู้ใช้อิทธิพลเลือกที่จะหยุดการใช้อิทธิพลชั่วคราวเมื่อพบกับทางตัน หรืออุปสรรคที่ยากเกินก้าวข้ามได้ เพื่อประเมินแนวทางหรือรูปแบบการใช้อิทธิพลของตนเองอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ : การถอยห่างนั้นไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยง เนื่องจากผู้ใช้อิทธิพลยังคงไม่ละทิ้งซึ่งวัตถุประสงค์ของตน

ภาพรวมหลักสูตร

 • ประเมินตนเองหลังทดลองใช้อิทธิพลในแบบที่ตนเองเป็น ผ่านการร่วมกิจกรรมในสถานการณ์จำลอง
 • เรียนรู้กระบวนการมอบและรับฟีดแบคจากผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
 • เรียนรู้รูปแบบที่แตกต่างของพลังและพฤติกรรมการใช้อิทธิพล ผ่าน “Situational Influence Model” เพื่อทำความเข้าใจ ฝึกทักษะ และนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน
 • ประเมินและรู้จักรูปแบบการใช้อิทธิพลของตนเอง เพื่อถอดรหัสพฤติกรรม (Coding) ของตนเอง
 • ทบทวนผ่านวิดีโอในแบบฝึกหัดการประเมินตนเอง เพื่อช่วยในการเรียนรู้ วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลรูปแบบการใช้อิทธิพลทั้งของตนเองและผู้อื่น
 • ข้อมูลรูปแบบการใช้อิทธิพล (Influence Style Inventory – ISI) วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้จากข้อมูลรูปแบบการใช้อิทธิพลของตนที่ทำก่อนเข้าร่วมการสัมมนา
 • ค้นหารูปแบบทางเลือกอื่นๆ ผ่านการฝึกฝนในแบบฝึกหัดที่ออกแบบเพื่อค้นหาความสามารถในการใช้อิทธิพล รูปแบบต่างๆ ทั้งการเกลี้ยกล่อม การยืนกราน การเชื่อมโยง และการดึงดูด
 • ฝึกฝนทักษะในสถานการณ์จำลอง เพื่อทดลองใช้ทักษะที่เรียนรู้และนำไปพัฒนาเพื่อใช้ต่อไป
 • เรียนรู้กระบวนการวางแผน 5 ขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์และวางแผนสถานการณ์ และค้นหารูปแบบการใช้อิทธิพลที่เหมาะสมที่สุด
 • ฝึกการวางแผนเพื่อนำไปประยุกต์ปฏิบัติจริง ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทำการเตรียมแผนปฏิบัติและฝึกซ้อมเสมือนจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในสถานการณ์จริง

Program Schedule

Date & Time Program & Activities

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง: 10:30-10:45 น. และ 14:45-15:00 น.

หมายเหตุ : การสัมมนา 3 วันจะเพิ่มแบบฝึกหัดการสร้างทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวก

วันที่ 1
9:00 – 12:00
บทนำหลักสูตร
พลังและอิทธิพล
วัตถุประสงค์และความสัมพันธ์
พลังโดยตำแหน่งและพลังโดยส่วนตัว
แบบฝึกหัดประเมินตนเอง
การมอบและรับฟีดแบคจากผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
13:00 – 17:00 โมเดลการใช้อิทธิพลในสถานการณ์ต่างๆ
การถอดรหัสพฤติกรรม
การฝึกใช้รูปแบบอย่างยืดหยุ่น
ข้อมูลรูปแบบการใช้อิทธิพล
วันที่ 2
9:00 – 12:00
การฝึกใช้รูปแบบอย่างยืดหยุ่น (ต่อ)
แบบฝึกหัดการใช้อิทธิพล
13:00 – 17:00 การวางแผนปฏิบัติ – กระบวนการวางแผน 5 ขั้นตอน
การฝึกทักษะกับสถานการณ์จริง ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

International Master Trainer

Mr. Eric Ng

Mr.Eric Ng is the President & CEO of ESSN International Pte Ltd, a management training and consultancy. He is a certified Master Trainer for Positive Power & Influence, Negotiation Strategy & Tactics©, Project Management: Tools, Principles, Practices® and Brain Dynamics Global Competency Based Training Programs.

Mr.Eric Ng is also a certified trainer and consultant for The Leadership Challenge®, Mentoring, Coaching Skills, DISC Personality System and the Herrmann Brain Dominance Instrument®, an instrument to enhance learning and thinking style preferences.

Areas of Expertise
 • Positive Power & Influence® Programs
 • Executive Leadership Excellence
 • Executive Coaching