M Academy

Positive Power and Influence (PPI) ต่อยอดความสำเร็จให้กับสุดยอดผู้นำ ด้วยการเลือกใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวก

April 2nd, 2016

“Positive Power and Influence” (PPI)
ต่อยอดความสำเร็จให้กับสุดยอดผู้นำ ด้วยการเลือกใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวก
ตำแหน่งงานที่ใหญ่โต หรือจำนวนลูกน้องที่มีอยู่มากมาย ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าคุณเป็นสุดยอดของผู้นำอย่างแท้จริง เพราะผู้นำที่ดีนอกจากจะมีผลงานที่เป็นเลิศแล้ว ยังต้องมีความสามารถบริหารทีมงานให้ทำงานไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้ลูกทีมเกิดความเชื่อมั่น และยอมรับในตัวของผู้นำจากใจจริง

“Positive Power and Influence” (PPI) คือหลักสูตรคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และถูกแปลไปมากกว่า 25 ภาษาเพื่อถ่ายทอดไปกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ว่าเป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ที่ช่วยเพิ่มภาวะความเป็นผู้นำ เสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการคน ด้วยการเรียนรู้ถึงรูปแบบการสร้างพลังและเลือกใช้อิทธิพลเชิงบวกได้อย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ เพื่อทำให้ทุกคนในทีมเห็นคล้อยและลงมือปฏิบัติไปตามแนวทางที่วางไว้ นำมาซึ่งผลงานตามเป้าหมายอย่างที่องค์กรต้องการ พร้อมรักษาสมดุลในด้านความสัมพันธ์กับทีมงานได้ดีควบคู่กันไป
เหมาะกับ
ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทีมงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นและต้องการเพิ่มทักษะในการใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวกเพื่อนำทีมสู่ความสำเร็จ

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

  • สามารถใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่นได้ถึงแม้ขาดซึ่งอำนาจหน้าที่โดยตำแหน่ง
  • สามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • สามารถบริหารบุคลากรที่ “รับมือยาก” หรือ “มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน”
  • สามารถใช้อิทธิพลเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการทำงานควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน คู่ค้าและหุ้นส่วน
  • สามารถเป็นผู้นำทีมหรือเป็นสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พัฒนาตัวเองให้กลายเป็นสุดยอดผู้นำ ด้วยสุดยอดหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก อย่าง“Positive Power and Influence” ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร ติดต่อ M academy
โทร. 02-2504681-4
Email: info@m-academy.in.th
คุณศุภศิลป์ #104 (0891224711)
คุณลักขณา #106 (0818156549)