M Academy

“Think Plus” คิดเชิงบวก ทักษะความคิดที่พัฒนาขึ้นได้

February 5th, 2016

“Think Plus” คิดเชิงบวก ทักษะความคิดที่พัฒนาขึ้นได้
บุคลากรที่มีคุณภาพเท่ากับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จะพัฒนาคนให้ได้ผลต้องเปลี่ยนตั้งแต่หลักการคิด เพราะความคิดคือตัวขับเคลื่อนทุกอย่าง “คิดเชิงบวก แบบ Think Plus” คือ คีย์เวิร์ดที่จะทำให้บุคลากรของคุณพร้อมก้าวผ่านทุกปัญหา และหาทางออกในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ ต่างจากคนคิดลบที่อยู่ในจุดที่ดีแค่ไหนก็ไม่สามารถมองเห็นโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองและองค์กรได้

“Think Plus” คือหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 วัน ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการทำงานของสมองผ่าน โมเดล Think Plus มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบสองทางและฝึกปฏิบัติแบบลงมือทำจริงเพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นทักษะกระบวนการคิดเชิงบวก ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เข้าอบรม ให้รู้เท่าทันถึงอารมณ์ภายในและเข้าใจถึงสถานการณ์ภายนอก ทำให้สามารถคิดหาทางแก้ไขและจัดการกับปัญหาได้อย่างรอบด้าน ไม่ใช่เพียงคิดบวกแบบโลกสวยที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง
เหมาะกับ บุคลากรทุกระดับและหน่วยงานที่ต้องการปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้ M academy ยังสามารถจัดอบรมเฉพาะกลุ่ม (Private Class) โดยปรับเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์และความท้าทายจริงของวัฒนธรรมองค์กรทุกขนาด หรือจัดทำหลักสูตร “Train the Trainer for Think Plus” เพื่อจัดทำสัมมนาให้กับทีมผู้อบรมภายในองค์กรของคุณได้อีกด้วย
สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร
⦁ สร้างแรงบัลดาลใจและพลังงานจากภายในเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างสร้างสรรค์
⦁ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เริ่มจากชีวิตนี้ตัวเราเป็นผู้กำหนด สิ่งที่เราคิดจะนำทางสู่การกระทำและผลลัพธ์ที่เราต้องการ
⦁ สร้างเป้าหมายส่วนบุคคลและแผนปฏิบัติเพื่อให้เติบโตไปในทุกมิติของชีวิต ทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
⦁ ตระหนักและรู้จักตนเองเพื่อสร้างแผนพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
⦁ เรียนรู้ขั้นตอนและฝึกวิธีคิดเชิงบวกในสถานการณ์ท้าทายจริงเพื่อสามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เร่งพัฒนาบุคลากรของคุณให้คิดเชิงบวกด้วยหลักสูตร “Think Plus” เพื่อเพิ่มคุณภาพและความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน สนใจคอร์สคุณภาพ ติดต่อ M academy
Email : info@m-academy.in.th    โทร. 022504681-4
คุณศุภศิลป์ #104 (0891224711)
คุณลักขณา #106 (0818156549)

ลงทะเบียนที่นี่