M Academy

Retail Management หลักสูตรปั้นเถ้าแก่ค้าปลีกรุ่นใหม่

March 24th, 2015

ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีแนวโน้มพัฒนาไปในมิติต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดผลกระทบในหลายลักษณะ เช่น ประเภทของร้านค้าปลีกที่หลากหลาย การกระจายของสาขาร้านค้าปลีก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ความเคลื่อนไหวของธุรกิจค้าปลีกที่กำลังแพร่หลาย ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ CONC Thammasat และศูนย์การเรียนรู้ M Academy เปิดหลักสูตร “Retail Management : The Best Practices Series” ที่พัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ เพื่อผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจ หรือเถ้าแก่ใหม่โดยเฉพาะ

หลักสูตรดังกล่าว “ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย” คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่า เกิดจากหลักปรัชญาของ CONC Thammasat โดยทุกหลักสูตรเป็นการอบรมในลักษณะ Practical Approach เน้นปฏิบัติ โดยนำเอา Case Study เป็นตัวตั้งเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพ มีจินตนาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริง

“เพื่อเน้นย้ำว่าผู้เรียนจะได้แนวความคิด กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารจัดการงานค้าปลีกหลากหลายรูปแบบจากประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวงการธุรกิจค้าปลีก แต่ละด้านนอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบมาให้เพื่อนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา การอภิปราย และทัศนศึกษาดูงานจากกรณีศึกษาจริงที่มีความโดดเด่นด้วย” โดยแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ “จิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ” ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ M Academy และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แมคไทย จำกัด ที่ต้องการพัฒนาหลักสูตร

โดยเน้นการเรียนจากผู้รู้สู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ “จิระวัฒน์” บอกว่า สถาบัน M Academyมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพและการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ ที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า “หลักสูตรนี้จึงเป็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง M Academy และ CONC Thammasat ภายใต้การดำเนินงานตามหลักปรัชญาและวิสัยทัศน์ของทั้ง 2 องค์กร ที่เล็งเห็นถึงความก้าวหน้า และความสำเร็จจากการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้าน โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก ซึ่งถือว่ามีส่วนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย ดังนั้น การจะพัฒนาเถ้าแก่ค้าปลีกให้ประสบความสำเร็จจะต้องเกิดจากการบ่มเพาะด้านหลักการบริหาร และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะ”

หลักสูตรนี้จึงตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมาย 3 ประเภท ได้แก่

  1. เจ้าของกิจการ
  2. ทายาทเจ้าของกิจการ
  3. ผู้บริหารธุรกิจ

“ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มจะได้รับความรู้หลักการบริหาร และเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องของการค้าปลีกยุคใหม่ การพัฒนาต่อยอดความรู้การค้าปลีกเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกฝนการทำแผนธุรกิจจริง และโอกาสในการอนุมัติเงินลงทุนจากธนาคารชั้นนำ”

สำหรับรายละเอียดของหลักสูตร “อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ” ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะแบ่งออกเป็น 4 โมดูล ประกอบด้วย

  1. Networking 10 ชั่วโมง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการค้าปลีก การจัดการค้าปลีกและการประเมินความเป็นผู้นำ
  2. Core Retail Management Models 60 ชั่วโมง ได้แก่ การตลาด การลงทุนเงินกู้ เรียนรู้เรื่องตามกฎหมายและไอพี การบริหารงานบุคคล แฟรนไชส์/การศึกษาเว็บไซต์ บริหารงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการวิกฤต เมทริกซ์ทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร และการสร้างแรงบันดาลใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
  3. Project Presentation (Group) 6 ชั่วโมง เน้นการฝึกอบรมโดยเน้นการพัฒนาโครงการและนำเสนอโครงการในระหว่างการอภิปรายกลุ่มย่อย
  4. Retail Market and Operation Site Visits 6 ชั่วโมง เรียนรู้การตลาดการค้าปลีกอย่างสร้างสรรค์

ทั้ง 4 โมดูล “อ.วิทยา” บอกว่า เป็นหลักสูตรรวบรัดการเรียนรู้เรื่องธุรกิจค้าปลีกในทุกมิติ โดยจะเริ่มเปิดหลักสูตรรุ่นแรกตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนนี้ จำกัดจำนวน 40 คน โดยมีค่าธรรมเนียม 88,000 บาท/คน

“จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ การสรรหาวิทยากรให้เหมาะสมกับแต่ละโมดูล ซึ่งแต่ละท่านต้องเพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ครอบคลุมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ รวมถึงผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร”

“หวังว่าหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเพื่อไปเป็นเจ้าของกิจการค้าปลีกได้อย่างประสบความสำเร็จ และต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต” ทั้งนั้น เพื่อก้าวไปสู่การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกอย่างสร้างสรรค์ในประเทศไทย

ภาพกิจกรรม :
อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แมคไทย จำกัด
แหล่งที่มาบทความ : หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
ติดตามรายละเอียด : CONC Thammasat