M Academy

หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

Think Plus+

คุณภาพของบุคคลากรและความสำเร็จขององค์กร เริ่มต้นจากการคิดเชิงบวก

กระบวนการอบรม หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบสองทาง ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับบุคลากรและองค์กร โดยผสมผสานหลากหลายวิธีการเพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน กิจกรรมจะประกอบไปด้วย การฟังบรรยาย การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา กิจกรรมระดมสมอง การประเมินตนเอง และการสร้างแผนพัฒนาตนเองและองค์กร โดยจะมีการให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ตลอดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับการทำงานจริงและในชีวิตส่วนตัวเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บรรยายไทย
1 day, 9:00 A.M. - 17:00 P.M.
M Academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร หัวหน้าทีม และบุคลากรที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพและเติมเต็มชีวิตทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงพัฒนาองค์กรของตนให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
Thai 9,500.00 THB N/A
**Price Per Person / VAT excluded

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

#104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti@th.mcd.com

#106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon@th.mcd.com

Program Outline

คุณภาพของบุคลากรและความสำเร็จขององค์กร เริ่มต้นจากการ คิดเชิงบวก

หลักสูตรสร้างกระบวนการคิดเชิงบวก ที่ไม่ซับซ้อนและจับต้องได้ ผ่านหลักการทำงานของสมองกับโมเดลThink Plus ซึ่งก่อให้เกิดทักษะที่นำมาใช้ได้จริง

WHY: ทำไมต้อง Think Plus

โลกของธุรกิจกับสถานการณ์การแข่งขันที่นับวันมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น คือเหตุผลที่องค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรหรือคนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการนำพาองค์กรให้ผ่านพ้นกับทุกสถานการณ์ที่เจอ M academy เชื่อว่าการพัฒนาต้องเริ่มต้นจากภายใน ที่ความคิด ด้วยการเปลี่ยน.. ให้คิดบวก ในแบบ Think Plus!

WHAT: Think Plus คืออะไร

Think Plus คือหลักสูตรพัฒนาทักษะความคิดเชิงบวกที่แตกต่าง เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริม สร้างแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของพลังการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในแล้ว เรายังมี Think Plus Model ที่ช่วยอธิบายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงระบบความคิดได้ง่ายแบบเห็นภาพ ทำให้คุณเข้าใจหลักการขั้นตอนของการคิดเชิงบวก และสามารถนำวิธีการมาใช้ฝึกฝน พัฒนาทักษะในการคิด เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนคิดเชิงบวกที่สามารถหาทางแก้ไขและรับมือกับปัญหาได้ดีกว่าที่เคย

WHO: Think Plus เหมาะกับใคร

บุคลากรทุกระดับ ที่ต้องการเปลี่ยน และพัฒนาวิธีคิดเชิงบวก นอกจากนี้ทาง M academy ยังสามารถออกแบบและปรับเนื้อหากิจกรรมให้เข้ากับการจัดอบรมเฉพาะกลุ่ม (Private Class) สำหรับองค์กรที่สนใจ และสามารถจัดทำหลักสูตร “Train the Trainer for Think Plus” เพื่อจัดทำสัมมนาให้กับทีมผู้ฝึกอบรมภายในขององค์กรได้ด้วย

ประโยชนที่จะได้รับ

 • สร้างพลังจากภายใน ด้วยการเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก เพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ของชีวิต
 • สร้างทัศนคติ Can Do! เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้
 • สร้างเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น ทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว
 • สร้างแผนพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า จากการคิดต่าง ทำต่าง เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง
 • เรียนรู้ขั้นตอน และฝึกทักษะวิธีคิดเชิงบวก เพื่อให้ปรับใช้ได้ในชีวิตจริง

Program Detail

กระบวนการอบรม หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบสองทาง ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับบุคลากรและองค์กร โดยผสมผสานหลากหลายวิธีการเพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน กิจกรรมจะประกอบไปด้วย การฟังบรรยาย การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา กิจกรรมระดมสมอง การประเมินตนเอง และการสร้างแผนพัฒนาตนเองและองค์กร โดยจะมีการให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ตลอดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับการทำงานจริงและในชีวิตส่วนตัวเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เนื้อหาสำคัญ:

 • เข้าใจแนวคิด และพลังของ Think plus ผ่านหลักการทำงานของสมอง
 • เข้าใจกระบวนการ และฝึกใช้ทักษะการคิดบวก ตามแบบโมเดล Think Plus 
 • ตั้งเป้าหมาย ทำความเข้าใจกับความต้องการในชีวิตของตนเอง เพื่อสร้างสมดุลให้ทุกด้านของชีวิต
 • คำตอบของความสำเร็จ เกิดได้จากการสร้างวินัยในตนเอง

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาพื้นฐานของบุคลากรให้มีคุณภาพ ด้วยการฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงบวก เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายใน

Program Schedule

Date & Time Program & Activities
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง: 10:30-10:45 น.และ 14:45-15:00น.
09:00 - 12:00 บทนำสู่การมองภาพแบบ "People Plus+"
สร้างสรรค์ทัศนคติเชิงบวก
แบบฝึกหัด
13:00 - 16:30 การปฏิบัติตนอย่างมีวินัย
แบบฝึกหัด
การประเมินตนเอง
คำมั่นสัญญาส่วนบุคคล

Consultant & Trainer

คุณนุชรี ยงมั่นคงกุล (โค้ชก้อย)

คุณนุชรี เป็นที่ปรึกษาและเทรนเนอร์ของ M Academy ที่มีประสบการณ์ด้านการโค้ชให้กับผู้บริหาร การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขายอย่างมืออาชีพ การให้บริการที่เป็นเลิศ และการพัฒนาทักษะที่สำคัญเพื่อสร้างบุคลากร ที่มีศักยภาพ คุณนุชรี เป็นผู้ได้รับการรับรองการเป็นวิทยากรหลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People (วิทยากรภายในบริษัท Unilever และ Procter & Gamble) ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าอบรม ถึงการถ่ายทอดและสร้างแรงบันดาลใจได้ดีที่สุดท่านหนึ่ง คุณนุชรี มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสารอย่างมืออาชีพ และการสร้างความผูกพันในทีม

คุณนุชรี มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้านการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้กับบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ Unilever, Procter & Gamble, ITB, Lancôme, Nike และบริษัทขนาดกลาง และขนาดย่อมอีกมากมาย ด้วยประสบการณ์ที่โดดเด่น ทำให้คุณนุชรีได้รับการยอมรับ ว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ได้ดีเยี่ยมท่านหนึ่ง

คุณนุชรี มีจุดเด่นในการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่น คุณนุชรีมีจุดมุ่งหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

Areas of Expertise
 • Leadership
 • Communication Skills
 • Negotiation Skill Training for Management
 • Presentation Skill
 • Team Building
 • PDCA Training
 • Sales College
 • Training & Development College

Trainer

คุณลินดา ติกกะวี (โค้ชหลิน)

คุณลินดาเป็นเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลหลากหลายทักษะ อาทิ การพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจ จิตวิทยาการสื่อสาร การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างทีม และการสื่อสารกับบุคคลที่มีความท้าทาย คุณลินดาได้รับการรับรองการเป็นโค้ชอาชีพ ในระดับ ACC จาก International Coach Federation (ICF) และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำงานของสมอง โดยได้รับการรับรองระดับ Master Practitioner in Neuro Linguistic Program จาก NLP Board of USA และ Practitioner in Compass Neuro Linguistic Program

จากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำมามากกว่า 20 ปี อาทิ ผู้บริหารดูแลการพัฒนาผู้นำให้กับบริษัท True Corporation PLC, กรรมการผู้จัดการ ของ OgilyOne Worldwide, ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ Lowe Limited, ผู้จัดการอาวุโส ของ Coca Cola (Thailand), ฯลฯ

คุณลินดามีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเป็นเลิศและเอาใจใส่การถ่ายทอดโปรแกรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และช่วยให้องค์กรได้รับสิ่งที่คาดหวังเพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

Areas of Expertise
 • Leadership
 • Motivation
 • Communication
 • Team Building
 • Professional Image
 • Effective Presentation

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5