คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ อบรมภาวะผู้นำ พัฒนาผู้บริหาร จาก M academy

M Academy

room
หน้าหลัก > ทางเลือก
 

Leadership Mindset = สร้างความคิดแบบผู้นำ ด้วยคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารจาก M academy

M academy ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยน พัฒนาบุคลากร ผ่านคอร์สเรียนหลักสูตรอบรมที่มีความพิเศษและเหมาะสมกับทุกความต้องการพัฒนาที่หลากหลายของบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตร Leadership Management โดยทาง M academy มีหลักสูตรที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ดังนี้

People Plus+ คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจบวกสู่สิ่งที่ดีกว่า

หลักสูตร Signature ของ M academy ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อพร้อมสำหรับการพัฒนาสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ผ่าน 4 Models หลักที่ช่วยพัฒนาคุณได้แบบครบรอบด้าน 360 องศา อย่าง
Think Plus สร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
Personality Plus+ บุคลิกภาพด้านบวกจะแสดงออกถึงความมั่นใจ ความมีเสน่ห์ ส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
Service Plus+และ Skill Plus+ บุคลากรคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับคนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันในองค์กร หรือการส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า

Charismatic Plus+ หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างเสน่ห์ใบเบิกทางสู่ความสำเร็จครั้งใหม่

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตแบบมืออาชีพ โปรแกรมฝึกอบรมและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีแบบมืออาชีพให้กับคุณได้จริง ไม่ใช่เพียงปรับให้ดูดีแค่รูปลักษณ์ภายนอก ในการแต่งหน้า ทำผม แต่งตัว แต่เรายังลงลึกไปถึงภายใน หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพจึงเป็นการสอนโดยเริ่มจากวิธีคิดต่อเนื่องถึงท่าทางในการแสดงออก และการพูดจา ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อคุณ รวมถึงความเชื่อมั่นของคุณที่มีต่อตนเอง เพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลดีต้องพัฒนาจากภายในไปสู่ภายนอก ถึงจะช่วยเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่โดดเด่น มั่นใจ และเพิ่มเสน่ห์ให้คุณนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

Positive Power and Influence หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ

สร้าง Balance รักษาความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง บริหารผลงานให้ได้ดีโดยไม่สะเทือนถึงความรู้สึก ผ่านหลักสูตรอบรมภาวะผู้นำคุณภาพที่เหมาะสำหรับผู้นำที่ต้องการเพิ่มทักษะ พัฒนาภาวะผู้นำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานทุกส่วน ด้วยการสอนของคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพที่ให้คุณได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการสร้างพลัง การใช้อิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น และสอนให้คุณเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์สถานการณ์วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่แตกต่าง เพื่อเลือกใช้รูปแบบของอิทธิพลเชิงบวกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีที่สุด ช่วยทำให้ผู้ร่วมงานหรือทีมงานทุกคนเกิดการยอมรับ และลงมือปฏิบัติไปตามแนวทางที่วางไว้ ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จของการทำงานควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

Performance Coaching for Results หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างานที่ต้องดูแลและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

อีกหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำและหัวหน้างาน ด้วยการเพิ่มทักษะความสามารถในการโค้ชด้วยใจ ทักษะจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ฟัง พูด เลือกตั้งคำถามแบบไหนถึงจะเกิดประโยชน์ รวมทั้งทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์ผ่านหลักการวิเคราะห์คนตามรูป แบบและพฤติกรรม ซึ่งจะช่วยทำให้คุณสามารถเลือกใช้เทคนิค และวิธีในการโค้ชที่เหมาะสมกับลูกทีม แต่ละคน เรียกว่าเป็นการโค้ชด้วยความเข้าใจ ซึ่งหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพจะให้ผู้ถูกโค้ชเป็นจุดศูนย์กลาง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยปลดปล่อยศักยภาพในการทำงานของทีมงานให้ประสบ ความสำเร็จทั้งยังดูมีความน่าเชื่อถือเป็นไปตามเป้าหมายควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัว ผู้นำและคนในทีม ถือเป็นหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำที่สุดยอดอีกหนึ่งหลักสูตร

Essential Negotiation for Professional หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ ช่วยพัฒนาและต่อยอดทักษะในด้านการเจรจาต่อรองให้เหนือกว่าการต่อรองแบบทั่วไปที่คุณเคยเป็น

ด้วยการสอนให้รู้จักการวางแผน ศึกษาคู่เจรจาแบบ “รู้เขา รู้เรา” ซึ่งเป็นพื้นฐาน และหัวใจสำคัญในการเลือกกลยุทธ์และรูปแบบวิธีการต่อรอง รวมไปถึงช่วยเสริมเทคนิคต่างๆ ที่คุณสามารถนำมาเลือกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การต่อรองเจรจาให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกับส่งเสริมความสัมพันธ์กับคู่เจรจา ถือเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร อีกหลักสูตรอบรมภาวะผู้นำที่เหมาะกับบุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้าทีม ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มทักษะและต่อยอดความสำเร็จในการเจรจาต่อรองของคุณ

Global Executive Mindset (GEM) หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำที่ต้องการพัฒนาทักษะและสร้างความโดดเด่นให้คนจดจำในตัวคุณ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสากลที่ถูกคิดค้นโดยโค้ชระดับโลกอย่าง “Mr. Stephen Kempl” เหมาะสำหรับผู้นำที่ต้องการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างตัวเองให้มีศักยภาพ ด้วยการมุ่งพัฒนาทักษะของผู้นำในส่วนวิธีการคิด การแสดงออก และการสื่อสาร ลักษณะหลักสูตร Leadership Skill เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่คุณ Stephen Krempl จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีประโยชน์ พร้อมอธิบาย “7 หลักการ ของหลักสูตร GEM ” ที่ได้มาจากการศึกษา วิจัย และวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายประเทศ และยังแนะนำคุณอย่างใกล้ชิดให้เรียนรู้ถึงวิธีการดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองเพื่อ นำมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามหลักการ “5% Zone” เปลี่ยนแปลงตัวเองเพียง 5% เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น จาก 7 หลักการของ G.E.M. คุณก็จะเห็นความแตกต่างที่อาจพลิกชีวิต คว้าโอกาสแห่งความสำเร็จ เพื่อสร้างความโดดเด่นได้สำเร็จเหนือใคร

Six Thinking Hats® หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ เปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่เจอด้วยการเลือกใช้วิธีการคิดอย่างมีระบบ

ด้วยการสอนให้คุณรู้จักจำแนกความคิดออกเป็น 6 ด้าน เปรียบเหมือนบวก 6 ใบ 6 สีตามเทคนิคของ ดร. Edward de Bono ซึ่งจะช่วยทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยการคิดทีละด้านอย่างเป็นระบบ ถือเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร เพิ่มศักยภาพให้ทักษะการคิด ทำให้คิดได้อย่างมีีระบบ ไม่คิดกระโดดไปกระโดดมา ซึ่งทำให้เสียเวลาสับสนใช้เวลานาน และสรุปไม่ได้ เพราะการคิดที่มีมุมมองแบบ “รอบด้าน” ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้บริหาร เพราะนอกจากจะช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆ แล้ว ยังช่วย ในการคิดค้นกลยุทธ์แก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นได้ และยังเป็นการดึงเอาศักยภาพของแต่ละคนมาใช้โดยที่ไม่รู้ตัว

Power of Perception™ หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ ช่วยสร้างกระบวนการคิดแบบมีกลยุทธ์ทำให้คุณบริหารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาอันรวดเร็ว

ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำชั้นนำจากต่างประเทศที่ถูกคิดค้นโดย “ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่” ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบระดับโลก ด้วยหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิค และสามารถใช้ประโยชน์จาก 10 กลยุทธ์ สุดยอดเครื่องมือพัฒนากระบวนการคิดการตัดสินใจ ช่วยคุณให้สามารถมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญ ใช้เทคนิคคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดได้รอบคอบ ครบถ้วน และเป็นขั้นตอนแม้ต้องตัดสินใจด้วยความรวดเร็ว พร้อมเรียนรู้ที่จะประมวลข้อมูลและคิดถึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ช่วยคุณให้ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไปหากเร่งรีบลงมือทำโดย ขาดการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ถือเป็นหลักสูตรอบรมภาวะผู้นำที่เหมาะกับหัวหน้างานและเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอย่างแท้จริง

Change Management หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร เตรียมคุณให้กลายเป็นผู้นำที่มีความพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดได้อย่างมีสติให้ดีที่สุดด้วยการรู้จักบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และด้วยหลักสูตร Leadership Management ที่จะสามารถบริหารองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จจำเป็นต้องบริหารงานแบบรู้เท่าทัน ทันการณ์ มีวิสัยทัศน์ โดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมเป็นตัวตั้ง แล้วนำมาวิเคราะห์เรียบเรียง เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจ แล้วจัดการกำจัดจุดอ่อน และเพิ่มจุดแข็ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย “การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการตัดสินใจได้ว่าเวลาใดควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ โดยนักบริหารจะต้องมีการเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ จึงจะทำให้สามารถบริหารความเปลี่ยนแปลงและเลือกวิธีที่บริหารได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร ถือเป็นหลักสูตรอบรมภาวะผู้นำที่เหมาะสำหรับผู้บริหารอย่างมาก”

หากท่านมีความสนใจต้องการทราบรายละเอียดหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับคอร์สเรียนที่มีความหลากหลาย ทั้งคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตรการอบรมภาวะผู้นำ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร จาก M academy สามารถติดต่อเราได้ในเวลาทำการที่เบอร์โทร 02-250-4681-4

 

People Plus+

สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่สิ่งที่ดีกว่า

บรรยายไทย

read more

Charismatic Plus+

เสน่ห์และบุคลิกภาพที่ดีคือใบเบิกทางแห่งความสำเร็จ

บรรยายไทย

read more

GEM (Global Executive Mindset)

โดดเด่นและเป็นที่จดจำ

บรรยายอังกฤษ

read more

Performance Coaching for Result

สร้างคนและผลงานด้วยเทคนิคการโค้ชด้วยใจ

บรรยายไทย

read more

Positive Power and Influence®

เพิ่มพลังอิทธิพลเชิงบวกเพื่อต่อยอดความสำเร็จ

บรรยายอังกฤษ

read more

Positive Power and Influence®

ทักษะสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ

บรรยายไทย

read more

Edward de Bono’s SIX THINKING HATS®

The Quality of Your Thinking, The Quality of Your Future

บรรยายอังกฤษ

read more

Power of Perception™

บริหารกระบวนการคิดเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

บรรยายอังกฤษ

read more

Essential Negotiation for Professionals

เจรจาต่อรองแบบมือโปร เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บรรยายไทย

read more

CHANGE MANAGEMENT

Mastering Change : How to manage changes More effectively

บรรยายอังกฤษ

read more