M Academy

โปรแกรม People Plus+

August 18th, 2015
สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและให้ทักษะกับบุคลากรเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ เชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และบุคลิกภาพเพื่อให้เป็นคนคุณภาพในแบบ “People Plus+” โดยผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งจะเสริมสร้างให้คุณมีอิทธิพลเชิงบวกกับคนที่อยู่รอบตัว ทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน