M Academy

โปรแกรม The Positive Power and Influence®

August 18th, 2015
เพิ่มพลังและอิทธิพลเพื่อต่อยอดความสำเร็จ

เป็นทักษะสำคัญในการส่งเสริมภาวะผู้นำและการใช้อิทธิพลอย่างสร้างสรรค์ โดยจะเรียนรู้รูปแบบการสร้างพลังและการใช้อิทธิพลในเชิงบวก เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์หลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งในการบรรลุวัตถุประสงค์และส่งเสริมสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน ซึ่งสามารถใช้ได้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร ลูกค้า ผู้ที่ติดต่องานด้วย และอื่นๆ