Solution Backup - M ACADEMY

M Academy

หน้าหลัก > ทางเลือก

หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพผู้นำและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพื่อช่วยสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรมากว่า 30 ปี เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างบุคลากรที่ดี มีคุณภาพที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สิ่งที่เรามุ่งมั่นเสมอมา คือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอก โดยทีมวิทยากรระดับแนวหน้าในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีที่ดีที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เรามุ่งเน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมโดยครอบคลุม 5 หัวข้อ ดังนี้

หลักสูตรทางเลือก สำหรับกลุ่มธุรกิจและบริษัทเอกชน

Programs Leadership development Professional communication Thinking process Uplifting services Team unity เหมาะสมกับระดับ
อ่านรายละเอียดโปรแกรม
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
People Plus – Signature Program
บรรยาย ภาษาไทย อบรม2วัน
✓Manager
✓New Manager ✓Supervisor
✓Staff
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Charismatic Plus for Your Success
บรรยาย ภาษาไทย อบรม2วัน
✓Director
✓Manager
✓Talent
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Charismatic Talk
บรรยาย ภาษาไทย อบรม1วัน
✓Manager
✓Supervisor
✓Staff
อ่านรายละเอียดโปรแกรม
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
Positive Power and Influence®
บรรยาย ภาษาไทย/อังกฤษ อบรม2วัน
✓Director
✓Manager
✓Talents
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Global Executive Mindset (GEM)
บรรยาย ภาษาอังกฤษ อบรม1วัน
✓Director
✓Manager
✓Talents
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Six Thinking Hats®
บรรยาย ภาษาอังกฤษ
*พร้อมบริการแปลภาษา อบรม2วัน
✓Director
✓Manager
✓Talents
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Power of Perception™
บรรยาย ภาษาอังกฤษ
*พร้อมบริการแปลภาษา อบรม1วัน
✓Director
✓Manager
✓Talents
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Coaching for Coaches
บรรยาย ภาษาไทย/อังกฤษ อบรม1วัน
✓Manager
✓Supervisor
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Effective You
บรรยาย ภาษาอังกฤษ
*พร้อมบริการแปลภาษา อบรม1วัน
✓Top Management ✓Director
✓Manager
✓Talents

อ่านรายละเอียดโปรแกรม
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง

หลักสูตรทางเลือก สำหรับกลุ่มข้าราชการและ องค์กรรัฐวิสหกิจ

Programs Ready for AEC Leadership development Professional communication Thinking process Uplifting services เหมาะสมกับระดับ
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง People Plus – Signature Programบรรยาย ภาษาไทย อบรม2วัน ✓ ชำนาญการ (5)
✓ ชำนาญการ (6)
✓ ชำนาญการ (7)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Charismatic Plus for Your Successบรรยาย ภาษาไทย อบรม2วัน ✓ ชำนาญการ (5)
✓ ชำนาญการ (6)
✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
✓ เชี่ยวชาญ/บริหารระดับต้น (9)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Charismatic Talkบรรยาย ภาษาไทย อบรม1วัน ✓ ชำนาญการ (5)
✓ ชำนาญการ (6)
✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Positive Power and Influence®บรรยาย ภาษาไทย/อังกฤษ อบรม2วัน ✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
✓ เชี่ยวชาญ/บริหารระดับต้น (9)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Global Executive Mindset (GEM)บรรยาย ภาษาอังกฤษ อบรม1วัน ✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
✓ เชี่ยวชาญ/บริหารระดับต้น (9)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Six Thinking Hats®บรรยาย ภาษาอังกฤษ
*พร้อมบริการแปลภาษา อบรม2วัน
✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
✓ เชี่ยวชาญ/บริหารระดับต้น (9)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Power of Perception™บรรยาย ภาษาอังกฤษ

*พร้อมบริการแปลภาษา อบรม1วัน

✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
✓ เชี่ยวชาญ/บริหารระดับต้น (9)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Coaching for Coachesบรรยาย ภาษาไทย/อังกฤษ อบรม1วัน ✓ ชำนาญการ (5)
✓ ชำนาญการ (6)
✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Effective Youบรรยาย ภาษาอังกฤษ

*พร้อมบริการแปลภาษา อบรม1วัน

✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
✓ เชี่ยวชาญ/บริหารระดับต้น (9)
การบริหารงานภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ✓ ทุกระดับ
การยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับ AEC ✓ ทุกระดับ
ให้คำปรึกษาและวางระบบโครงสร้างต่างๆของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการให้บริการในระดับ AEC ✓ ทุกระดับ

อ่านรายละเอียดโปรแกรม
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง