M Academy

หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

People Plus+

สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่สิ่งที่ดีกว่า

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและให้ทักษะกับบุคลากร เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ เชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และบุคลิกภาพ เพื่อให้เป็นคนคุณภาพ ในแบบ “People Plus+” โดยผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะเสริมสร้างให้คุณมีอิทธิพลเชิงบวกกับคนที่อยู่รอบตัว ทั้งในด้านการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน

บรรยายไทย
2 วัน, 09:00 A.M. - 05:00 P.M.
M Academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร หัวหน้าทีม และบุคลากรที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพและเติมเต็มชีวิตทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงพัฒนาองค์กรของตนให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
Thai 16,500.00 THB N/A
**Price Per Person / VAT excluded

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

#104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti@th.mcd.com

#106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon@th.mcd.com

Program Outline

สร้างแรงบันดาลใจสู่สิ่งที่ดีกว่า
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พร้อมบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลายๆองค์กรอาจพบกับปัญหาการปฏิบัติงานที่ติดขัดเพราะบุคลากรไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้  อีกทั้งลูกค้าก็มีความต้องการที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และมีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขาดความไว้วางใจ การขาดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กร การขาดการทำงานเป็นทีม การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิผล การจัดลำดับความสำคัญของงานไม่ชัดเจน การตัดสินใจที่ผิดพลาด แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ล้วนเป็นปัญหาเรื้อรังที่กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

หลักสูตร People Plus+ จะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากภายในและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างในชีวิตประจำวัน มีหลักการที่ช่วยกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สามารถสร้างความสำเร็จ มีเนื้อหาเข้าใจง่ายนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจ

ประโยชนที่จะได้รับ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาแนวคิดและพฤติกรรมอย่างครบถ้วนรอบด้าน ช่วยเพิ่มคุณภาพและเติมเต็มชีวิตทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

 • ได้แรงบันดาลใจในการฝึกฝนและปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำและบุคลากรที่ดีมีคุณภาพแบบ “People Plus+” 
 • สร้างเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอก และช่วยพัฒนาบุคลิกภาพที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ
 • เรียนรู้ที่จะให้ในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการและมอบการบริการที่เป็นเลิศจากใจให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • เรียนรู้การสร้างรากฐานการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างความแข็งแกร่งและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศให้กับองค์กร

Program Detail

หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจและดูแลบุคลากรเพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองภายใต้แนวความคิดและพฤติกรรมในแบบ “People Plus+” โดยผ่าน 4 โมเดลหลักดังนี้

Think Plus+

บุคลากรคุณภาพที่มาพร้อมแนวคิดเชิงบวก

จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ บุคลากรเหล่านี้จะมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์ต่างๆ และมองเห็นโอกาสเพื่อขับเคลื่อนตัวเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรอบข้าง เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี มีความสุข ส่งผลลัพธ์เชิงบวกให้กับองค์กร อีกทั้งยังสร้างผลลัพธ์เชิงบวกส่งถึงลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน อีกด้วย

เนื้อหาสำคัญ:
 • พลังและอนุภาพของการคิดเชิงบวก
 • การประเมินและการรู้จักตนเอง
 • การสร้างความพึงพอใจและเติมเต็มความต้องการส่วนบุคคล
 • การตั้งเป้าหมายส่วนตัวและวิธีการบรรลุเป้าหมาย
 • การผสานความต้องการส่วนตัวเข้าสู่เป้าหมายขององค์กร

Personality Plus+

บุคลากรคุณภาพที่มีบุคลิกภาพด้านบวก

จะแสดงออกถึงความมั่นใจ ความมีเสน่ห์ และมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยม บุคลากรเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความประทับใจให้น่าจดจำ และเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น

เนื้อหาสำคัญ:
 • การค้นหาและสร้างเสน่ห์ในแบบของคุณ
 • การวางตัวและมารยาทที่ดีทางธุรกิจ
 • ทักษะการสื่อสารจากใจ
 • การดูแลบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ และมารยาทส่วนบุคคล

Service Plus+ and Skill Plus+

บุคลากรคุณภาพที่มีความสามารถในการให้บริการด้วยใจ

Skill Plus+” คือบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับคนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันในองค์กร หรือการส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า บุคลากรเหล่านี้คือมืออาชีพอย่างแท้จริง พวกเขาจะทราบข้อมูลเชิงลึกและรับรู้ถึงความต้องการของผู้อื่น และสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาที่อาจพบเจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรเหล่านี้จะฝึกฝนและพัฒนา “กรอบความคิดและทักษะในการให้” อย่างสม่ำเสมอ และรู้สึกภูมิใจที่เป็นคนเก่งในองค์กรของตนเอง

เนื้อหาสำคัญ:
 • Service Plus+ การให้ที่ยิ่งใหญ่มีคุณค่าด้วยใจ
 • หลักการด้าน “Service Plus+” สามารถนำมาประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้จริง
 • อุปนิสัยเชิงบวกที่จะช่วยส่งเสริมการบริการที่เป็นเลิศอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
 • ทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
 • การสร้างความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0 2250 4681-4

Program Schedule

Date & Time Program & Activities
วันที่ 1
09:00 - 12:00
บทนำสู่การมองภาพแบบ "People Plus+"
สร้างสรรค์ทัศนคติเชิงบวก
แบบฝึกหัด
13:00 - 16:30 การปฏิบัติตนอย่างมีวินัย
แบบฝึกหัด
การประเมินตนเอง
คำมั่นสัญญาส่วนบุคคล
วันที่ 2
09:00 - 12:00

บทนำ
ภาพลักษณ์
แบบฝึกหัดบุคลิกภาพ

มารยาททางธุรกิจ
การสื่อสาร
แบบฝึกหัด และโค้ชเพื่อฝึกฝน

13:00 - 16:30

การให้แบบ Service Plus+ & Skill Plus+
หลักการการให้แบบมืออาชีพ
แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดจากสถานการณ์จำลอง
การประเมินกลุ่มและประเมินตนเอง
บทสรุปหลักสูตร
มอบประกาศนียบัตร

   
   
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง: 10:30-10:45 น.และ 14:45-15:00น.

Consultant & Trainer

คุณนุชรี ยงมั่นคงกุล (โค้ชก้อย)

คุณนุชรี  เป็นที่ปรึกษาและเทรนเนอร์ของ M Academy ที่มีประสบการณ์ด้านการโค้ชให้กับผู้บริหาร การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขายอย่างมืออาชีพ การให้บริการที่เป็นเลิศ และการพัฒนาทักษะที่สำคัญเพื่อสร้างบุคลากร ที่มีศักยภาพ คุณนุชรี เป็นผู้ได้รับการรับรองการเป็นวิทยากรหลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People (วิทยากรภายในบริษัท Unilever และ Procter & Gamble) ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าอบรม ถึงการถ่ายทอดและสร้างแรงบันดาลใจได้ดีที่สุดท่านหนึ่ง คุณนุชรี มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสารอย่างมืออาชีพ และการสร้างความผูกพันในทีม

คุณนุชรี มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้านการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้กับบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ Unilever, Procter & Gamble, ITB, Lancôme, Nike และบริษัทขนาดกลาง และขนาดย่อมอีกมากมาย ด้วยประสบการณ์ที่โดดเด่น ทำให้คุณนุชรีได้รับการยอมรับ ว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ได้ดีเยี่ยมท่านหนึ่ง

คุณนุชรี มีจุดเด่นในการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่น คุณนุชรีมีจุดมุ่งหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

Areas of Expertise
 • Leadership
 • Communication Skills
 • Negotiation Skill Training for Management
 • Presentation Skill
 • Team Building
 • PDCA Training
 • Sales College
 • Training & Development College

Trainer

คุณลินดา ติกกะวี (โค้ชหลิน)

คุณลินดาเป็นเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลหลากหลายทักษะ อาทิ การพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจ จิตวิทยาการสื่อสาร การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างทีม และการสื่อสารกับบุคคลที่มีความท้าทาย คุณลินดาได้รับการรับรองการเป็นโค้ชอาชีพ ในระดับ ACC จาก International Coach Federation (ICF) และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำงานของสมอง โดยได้รับการรับรองระดับ Master Practitioner in Neuro Linguistic Program จาก NLP Board of USA และ Practitioner in Compass Neuro Linguistic Program

จากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำมามากกว่า 20 ปี อาทิ ผู้บริหารดูแลการพัฒนาผู้นำให้กับบริษัท True Corporation PLC, กรรมการผู้จัดการ ของ OgilyOne Worldwide, ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ Lowe Limited, ผู้จัดการอาวุโส ของ Coca Cola (Thailand), ฯลฯ

คุณลินดามีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเป็นเลิศและเอาใจใส่การถ่ายทอดโปรแกรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และช่วยให้องค์กรได้รับสิ่งที่คาดหวังเพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

Areas of Expertise
 • Leadership
 • Motivation
 • Communication
 • Team Building
 • Professional Image
 • Effective Presentation

Trainer

คุณปาระมิตา พิกุลสวัสดิ์ (โค้ชทราย)

คุณปารมิตา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ การสื่อสารอย่างมืออาชีพ และการพัฒนาภาพลักษณ์

ก่อนร่วมงานกับ M Academy คุณปารมิตา มีประสบการณ์ในการเป็นเทรนเนอร์ให้กับ John Robert Powers โดยมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ คุณปารมิตายังได้ทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ให้กับผู้เข้าร่วมการประกวด Miss Thailand Universe คุณปารมิตา เป็นอาจารย์พิเศษด้านการแต่งหน้าของโรงละครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทำรายการโทรทัศน์ “Women Talk with Psychologist”

คุณปารมิตารักการโค้ชและช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความมั่นใจในตัวเองและประสบความสำเร็จในชีวิต คุณปารมิตามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นในการสร้างเสน่ห์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองจากภายในสู่ภายนอก และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อีกระดับ

Areas of Expertise
 • Personality Expert
 • Communication Consulting
 • Image Consulting
 • Executive Coaching

Trainer

คุณพิมลมาลย์ อินทราวุธ (โค้ชบุ๋ม)

คุณพิมลมาลย์ เป็นเทรนเนอร์ที่ M academy  คุณพิมลมาลย์ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำของโลก อาทิ Certified of NLP Practitioner (TCA), a Certified Master of Life Coaching (TCA), และหลักสูตรการรับรองการเป็นวิทยากร คุณพิมลมาลย์ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การให้บริการที่เป็นเลิศ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

คุณพิมลมาลย์  ยังเป็นโค้ชด้านความสำเร็จของการดำเนินชีวิตให้กับผู้บริหารและมีประสบการณ์ในการทำงานให้กับบริษัทข้ามชาติ และบริษัทสัญชาติไทยจำนวนมาก อาทิ Siam Cement Group (SCG), DTAC, DST Worldwide Service, Holcim, FORDEC, MELCO, มหาวิทยาลัยมหิดล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโรงพยาบาลวิชัยเวช

นอกจากนี้  คุณพิมลมาลย์ ยังเชี่ยวชาญการโค้ชผู้ปกครองแบบตัวต่อตัวเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริง ของสมาชิกในครอบครัว เป้าหมายส่วนตัวของคุณพิมลมาลย์ คือการสร้างแรงบันดาลใจและช่วยเหลือผู้อื่น ให้สามารถปลดปล่อยศักยภาพในตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

Areas of Expertise
 • Sales training
 • Communication
 • Service leadership
 • Life coaching
 • Family coaching

Trainer

คุณโรจนะ เรืองศิลป์ (โค้ชจ๊ะ)

คุณโรจนะ เป็นเทรนเนอร์ที่เอ็ม อะคาเดมี่ ในหลักสูตร People Plus Signature Program คุณโรจนะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ทรีโอ แอ็ดวานซ์ ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาและฝึกอบรมอย่างเร่งรัดสำหรับผู้มีความใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพเป็นแอร์ โฮสเตส

ด้วยประสบการณ์การทำงานในสายงานบริการมากว่า 25 ปี คุณโรจนะ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสร้าง การยกระดับ และการรักษาความสำเร็จในการให้บริการอย่างยั่งยืน อีกทั้งคุณโรจนะ ยังมีความเชี่ยวชาญอย่างโดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ซึ่งมาจากประสบการณ์การทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นนานกว่า 22 ปี

คุณโรจนะ เชื่อว่าคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ในสิ่งที่ทำ จะทำให้ประสบความสำเร็จในการให้บริการที่เป็นเลิศด้วย คุณโรจนะ ยึดค่านิยมนี้และมีความปรารถนาในการฝึกอบรมและโค้ชบุคลากรรุ่นใหม่ในการมุ่งเน้น “การให้บริการที่เป็นเลิศ” และ “การพัฒนาบุคลากร” อย่างต่อเนื่อง

Areas of Expertise
 • Service Delivery
 • Service Leadership
 • Complain Handling
 • Japanese Cultures

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5