M Academy

หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

Performance Coaching for Result

สร้างคนและผลงานด้วยเทคนิคการโค้ชด้วยใจ

โปรแกรม Performance Coaching for Result จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับผู้บริหารและผู้นำ เพื่อให้เป็นโค้ช เมนเทอร์หรือแม้แต่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติและการตอบสนองใน “สถานการณ์การทำงานจริง” เพื่อให้สามารถเพิ่มทักษะและนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

บรรยายไทย
1 วัน, 09:00 A.M. - 05:00 P.M.
M academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากรในระดับผู้จัดการขึ้นไป ที่ต้องการสร้างผู้นำรุ่นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
Thai 8,000.00 THB N/A
**Price Per Person / VAT excluded

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

#104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti@th.mcd.com

#106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon@th.mcd.com

Program Outline

สร้างคนและผลงานด้วยเทคนิคการโค้ชด้วยใจ

หลักสูตรที่ช่วยเริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำผ่านศาสตร์และศิลปะการโค้ชด้วยใจเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรรอบตัวและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนทางธุรกิจ

WHY: ทำไมต้อง Performance Coaching for Result

“ผู้นำที่ดีต้องเก่งทั้งเรื่องงานและเรื่องคน” หลายครั้งที่ผู้นำหรือหัวหน้าทีมสามารถบริหารงานส่วนตัวได้อย่างดีเยี่ยม แต่กลับไม่สามารถบริหารทีมงานให้ทำได้ตามเป้าหมาย นั่นอาจเป็นเพราะผู้นำหรือหัวหน้างานยังขาดทักษะในการโค้ชด้วยใจ อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยทำให้หัวหน้างานได้เรียนรู้เทคนิคและเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับตัวของลูกทีมที่ถูกโค้ช เพื่อพัฒนาและดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงของทีมงานออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในทีม การโค้ชด้วยใจจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ผู้นำมืออาชีพควรหมั่นเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้นำที่เก่งรอบด้าน เอาอยู่..ได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องคน

WHAT: Performance Coaching for Result คืออะไร

“Performance Coaching for Result” คือ หลักสูตรพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำและหัวหน้างาน ด้วยการเพิ่มทักษะความสามารถในการโค้ชด้วยใจ ทักษะจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ฟัง พูด เลือกตั้งคำถามแบบไหนถึงจะเกิดประโยชน์ รวมทั้งทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์ผ่านหลักการวิเคราะห์คนตามรูปแบบและพฤติกรรม ซึ่งจะช่วยทำให้คุณสามารถเลือกใช้เทคนิคและวิธีในการโค้ชที่เหมาะสมกับลูกทีมแต่ละคน เรียกว่าเป็นการโค้ชด้วยความเข้าใจ โดยให้ผู้ถูกโค้ชเป็นจุดศูนย์กลางและมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยปลดปล่อยศักยภาพในการทำงานของทีมงานให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวผู้นำและคนในทีม

WHO: Performance Coaching for Result เหมาะกับใคร

หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้จัดการโปรเจค บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างหรือต่อยอดทักษะ ฝึกฝนการโค้ชเพื่อสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีผลงานที่ดีเยี่ยมได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน นอกจากนี้ M academy ยังสามารถจัดอบรมเฉพาะกลุ่ม (Private Class) โดยปรับเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์และความท้าทายจริงของแต่ละวัฒนธรรมองค์กร

ประโยชนที่จะได้รับ

 • เพิ่มทักษะการโค้ช เพื่อปลดล็อคและเพิ่มขีดจำกัดความสามารถให้กับทีมงาน
 • ได้รับแรงบันดาลใจของการเป็นผู้นำที่ดี ที่สามารถนำพาทีมงานละองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
 • สร้างผลงานที่ดีควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

Program Detail

หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบสองทาง ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับบุคลากรและองค์กร หลักสูตรได้ผสมผสานหลากหลายวิธีการเพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุด โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านโดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการฟังบรรยาย การแสดงบทบาทสมมติ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา กิจกรรมระดมสมอง การประเมินตนเอง และการสร้างแผนพัฒนาตนเองและองค์กร โดยจะมีการให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิดตลอดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับการทำงานจริงและในชีวิตส่วนตัวเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เนื้อหาสำคัญ:

 • เข้าใจหลักการและกระบวนการโค้ชเพื่อสร้างผลงาน การตั้งเป้าหมาย การติดตามผลงาน การฟีดแบ็ค การค้นหาแรงจูงใจเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ผู้ถูกโค้ช
 • เรียนรู้บทบาทและรูปแบบที่แตกต่างของการโค้ชในองค์กร
 • ประเมินลักษณะพฤติกรรมและความพร้อมของผู้ถูกโค้ช ฝึกค้นหาความต้องการของผู้ถูกโค้ช
 • วิเคราะห์รูปแบบการโค้ชของตนและฝึกฝนการโค้ชในรูปแบบที่แตกต่างโดยมีผู้ถูกโค้ชเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด
 • พัฒนาทักษะการเป็นโค้ชที่ดี (พูด แสดงออก และตอบสนอง) ผ่านบทบาทสมมุติในสถานการณ์เสมือนจริงที่ท้าทายตลอดกระบวนการเรียนรู้
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตกผลึกตนเองเพื่อหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นสุดยอดโค้ชในแบบของคุณ

Program Schedule

Date & Time Program & Activities
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง: 10:30-10:45 น.และ 14:45-15:00น.
09:00 - 12:00 Waiting for Detail
13:00 - 16:30 Waiting for Detail

Program Head, Consultant and Trainer

คุณปาจรีย์ โสเจยยะ (โค้ชหล้า)

คุณปาจรีย์ เป็น Program Head และวิทยากรของเอ็ม อะคาเดมี่ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท พีเพิล แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (ประเทศไทย อีกทั้ง เป็นวิทยากรที่บริษัท อีเอสเอสเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศสิงคโปร์) คุณปาจรีย์ได้รับการรับรองเป็นวิทยากรคนแรกในเมืองไทยสำหรับหลักสูตร “พลังและอิทธิพลเชิงบวก” (Positive Power and InfluenceTM) ซึ่งเป็นหลักสูตรของผู้บริหารและผู้นำที่มีชื่อเสียงยาวนานระดับโลก

ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 17 ปีทางด้านงานกลยุทธ์จัดซื้อและงานบริหารธุรกิจทั้งในองค์กรบริษัทข้ามชาติ (Fortune 500-พร็อคเตอร์แอนด์แกมเบิล และแม็คโดนัล) และธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) ในเมืองไทย คุณปาจรีย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร และการบริหารด้านกลยุทธ์งานจัดซื้อ ปัจจุบันมุ่งเน้นงานในด้านการให้คำปรึกษากับองค์กรและผู้บริหาร รวมถึงเป็นวิทยากรในเรื่องการสร้างทักษะของผู้นำ การบริหารบุคลากร และทักษะกลยุทธ์งานจัดซื้อ

คุณปาจรีย์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรที่มุ่งเน้นหลักการพัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรและองค์กรเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดดเด่นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความเชี่ยวชาญในทักษะการสื่อสาร และการสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น

Areas of Expertise
 • การสร้างพลังและอิทธิพลเชิงบวก
 • การต่อรองที่มีประสิทธิผลสูง
 • การบริหารความสัมพันธ์
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างทีมที่มีประสิทธิผลสูง

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5