M Academy

หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

Positive Power and Influence®

ทักษะสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ

ประเมินตนเองหลังทดลองใช้อิทธิพลในแบบที่ตนเองเป็น ผ่านการร่วมกิจกรรมในสถานการณ์จำลอง เรียนรู้กระบวนการมอบและรับฟีดแบคจากผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจแตกต่างของพลังและพฤติกรรมการใช้อิทธิพล ผ่าน “Situational Influence Model” เพื่อฝึกทักษะ และนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน โปรแกรมนี้จะช่วยให้รู้จักใช้รูปแบบการใช้อิทธิพลเชิงบวกที่ยืดหยุ่นหลากหลายในสถานการณ์ที่แตกต่าง โปรแกรมนี้เป็นที่ยอมรับกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และมีการแปลเพื่อถ่ายทอดเป็นภาษาท้องถิ่นมากกว่า 25 ภาษา

บรรยายไทย
2 วัน, 09:00 A.M. - 05:00 P.M.
M academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทีมงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นและต้องการเพิ่มทักษะในการใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวกเพื่อนำทีมสู่ความสำเร็จ

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
Thai 28,000.00 THB N/A
**Price Per Person / VAT excluded

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

#104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti@th.mcd.com

#106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon@th.mcd.com

Program Outline

เพิ่มพลังอิทธิพลเชิงบวกเพื่อต่อยอดความสำเร็จ

ทักษะสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ โดยจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้รูปแบบการสร้างพลังและการใช้อิทธิพลเชิงบวกเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์หลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WHY: ทำไมต้อง Positive Power and Influence

การได้มาซึ่งการยอมรับไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายหรือมาพร้อมคู่กับตำแหน่งของการเป็นผู้นำ ผู้นำที่ดีนอกจากมีความสามารถในการบริหารงานจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับแล้ว ยังต้องสามารถกำหนดทิศทางและนำพาทีมงานให้เดินไปในทิศทางแบบเดียวกัน ซึ่ง “PPI” คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้พลังและอิทธิพลในเชิงสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม เพื่อทำให้ทีมงานสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและทีมงานในองค์กร เพื่อให้คุณกลายเป็นสุดยอดของผู้นำที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากทีมงานด้วยใจ

WHAT: Positive Power and Influence คืออะไร

Positive Power and Influence (PPI) คือหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน ถูกแปลเพื่อถ่ายทอดไปมากกว่า 25 ภาษา ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ว่าเป็นหลักสูตรคุณภาพที่เหมาะสำหรับผู้นำที่ต้องการเพิ่มทักษะ พัฒนาภาวะผู้นำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานทุกส่วน ด้วยการสอนให้คุณได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการสร้างพลัง การใช้อิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น และสอนให้คุณเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์สถานการณ์วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แตกต่าง เพื่อเลือกใช้รูปแบบของอิทธิพลเชิงบวกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีที่สุด ช่วยทำให้ผู้ร่วมงานหรือทีมงานทุกคนเกิดการยอมรับและลงมือปฏิบัติไปตามแนวทางที่วางไว้ ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จของการทำงานควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

WHO: Positive Power and Influence เหมาะกับใคร

ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทีมงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นและต้องการเพิ่มทักษะในการใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวกเพื่อนำทีมสู่ความสำเร็จ

ประโยชนที่จะได้รับ

การใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวกมีความสำคัญในสถานการณ์ที่ท้าทายเหล่านี้

 • ต้องการใช้อิทธิพลต่อผู้อื่น แม้ขาดซึ่งอำนาจหน้าที่โดยตำแหน่ง
 • สามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • สามารถบริหารบุคลากรที่ “รับมือยาก” หรือ “มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน”
 • สามารถเป็นผู้นำหรือดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น
 • สามารถใช้อิทธิพลเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมหรือกับหน่วยงานอื่น กับคู่ค้าและหุ้นส่วน
 • สามารถเป็นผู้นำทีมหรือเป็นสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Program Detail

แก่นสำคัญของหลักสูตร

ในหลักสูตร 2-3 วัน จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เข้มข้นพร้อมการประยุกต์ใช้งานจริง

รูปแบบการจูงใจ

แรงผลัก (Push)

ผู้ใช้อิทธิพลเสนอแนวคิดของตนเอง หรือบอกในสิ่งที่ตนต้องการ โดยใช้การจูงใจหรือแรงกดดัน เพื่อให้เป้าหมายยินยอม

แรงดึง (Pull)

ผู้ใช้อิทธิพลสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้อื่นให้เกิดความร่วมมือกัน มองหาความเหมือนในความคิดหรือค่านิยม เพื่อดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์กับเป้าหมาย

ถอยห่าง (Move Away)

ผู้ใช้อิทธิพลเลือกที่จะหยุดการใช้อิทธิพลชั่วคราวเมื่อพบกับทางตัน หรืออุปสรรคที่ยากเกินก้าวข้ามได้ เพื่อประเมินแนวทางหรือรูปแบบการใช้อิทธิพลของตนเองอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ : การถอยห่างนั้นไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยง เนื่องจากผู้ใช้อิทธิพลยังคงไม่ละทิ้งซึ่งวัตถุประสงค์ของตน

ภาพรวมหลักสูตร

 • ประเมินตนเองหลังทดลองใช้อิทธิพลในแบบที่ตนเองเป็น ผ่านการร่วมกิจกรรมในสถานการณ์จำลอง
 • เรียนรู้กระบวนการมอบและรับฟีดแบคจากผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
 • เรียนรู้รูปแบบที่แตกต่างของพลังและพฤติกรรมการใช้อิทธิพล ผ่าน “Situational Influence Model” เพื่อทำความเข้าใจ ฝึกทักษะ และนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน
 • ประเมินและรู้จักรูปแบบการใช้อิทธิพลของตนเอง เพื่อถอดรหัสพฤติกรรม (Coding) ของตนเอง
 • ทบทวนผ่านวิดีโอในแบบฝึกหัดการประเมินตนเอง เพื่อช่วยในการเรียนรู้ วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลรูปแบบการใช้อิทธิพลทั้งของตนเองและผู้อื่น
 • ข้อมูลรูปแบบการใช้อิทธิพล (Influence Style Inventory – ISI) วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้จากข้อมูลรูปแบบการใช้อิทธิพลของตนที่ทำก่อนเข้าร่วมการสัมมนา
 • ค้นหารูปแบบทางเลือกอื่นๆ ผ่านการฝึกฝนในแบบฝึกหัดที่ออกแบบเพื่อค้นหาความสามารถในการใช้อิทธิพล รูปแบบต่างๆ ทั้งการเกลี้ยกล่อม การยืนกราน การเชื่อมโยง และการดึงดูด
 • ฝึกฝนทักษะในสถานการณ์จำลอง เพื่อทดลองใช้ทักษะที่เรียนรู้และนำไปพัฒนาเพื่อใช้ต่อไป
 • เรียนรู้กระบวนการวางแผน 5 ขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์และวางแผนสถานการณ์ และค้นหารูปแบบการใช้อิทธิพลที่เหมาะสมที่สุด
 • ฝึกการวางแผนเพื่อนำไปประยุกต์ปฏิบัติจริง ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทำการเตรียมแผนปฏิบัติและฝึกซ้อมเสมือนจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในสถานการณ์จริง

Program Schedule

Date & Time Program & Activities

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง: 10:30-10:45 น. และ 14:45-15:00 น.

หมายเหตุ : การสัมมนา 3 วันจะเพิ่มแบบฝึกหัดการสร้างทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวก

วันที่ 1
9:00 – 12:00
บทนำหลักสูตร
พลังและอิทธิพล
วัตถุประสงค์และความสัมพันธ์
พลังโดยตำแหน่งและพลังโดยส่วนตัว
แบบฝึกหัดประเมินตนเอง
การมอบและรับฟีดแบคจากผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
13:00 – 17:00 โมเดลการใช้อิทธิพลในสถานการณ์ต่างๆ
การถอดรหัสพฤติกรรม
การฝึกใช้รูปแบบอย่างยืดหยุ่น
ข้อมูลรูปแบบการใช้อิทธิพล
วันที่ 2
9:00 – 12:00
การฝึกใช้รูปแบบอย่างยืดหยุ่น (ต่อ)
แบบฝึกหัดการใช้อิทธิพล
13:00 – 17:00 การวางแผนปฏิบัติ – กระบวนการวางแผน 5 ขั้นตอน
การฝึกทักษะกับสถานการณ์จริง ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

Program Head, Consultant and Trainer

คุณปาจรีย์ โสเจยยะ (โค้ชหล้า)

คุณปาจรีย์ เป็น Program Head และวิทยากรของเอ็ม อะคาเดมี่ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท พีเพิล แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (ประเทศไทย อีกทั้ง เป็นวิทยากรที่บริษัท อีเอสเอสเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศสิงคโปร์) คุณปาจรีย์ได้รับการรับรองเป็นวิทยากรคนแรกในเมืองไทยสำหรับหลักสูตร “พลังและอิทธิพลเชิงบวก” (Positive Power and InfluenceTM) ซึ่งเป็นหลักสูตรของผู้บริหารและผู้นำที่มีชื่อเสียงยาวนานระดับโลก

ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 17 ปีทางด้านงานกลยุทธ์จัดซื้อและงานบริหารธุรกิจทั้งในองค์กรบริษัทข้ามชาติ (Fortune 500-พร็อคเตอร์แอนด์แกมเบิล และแม็คโดนัล) และธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) ในเมืองไทย คุณปาจรีย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร และการบริหารด้านกลยุทธ์งานจัดซื้อ ปัจจุบันมุ่งเน้นงานในด้านการให้คำปรึกษากับองค์กรและผู้บริหาร รวมถึงเป็นวิทยากรในเรื่องการสร้างทักษะของผู้นำ การบริหารบุคลากร และทักษะกลยุทธ์งานจัดซื้อ

คุณปาจรีย์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรที่มุ่งเน้นหลักการพัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรและองค์กรเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดดเด่นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความเชี่ยวชาญในทักษะการสื่อสาร และการสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น

Areas of Expertise
 • การสร้างพลังและอิทธิพลเชิงบวก
 • การต่อรองที่มีประสิทธิผลสูง
 • การบริหารความสัมพันธ์
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างทีมที่มีประสิทธิผลสูง

testimonial

Peter van Berkel CEO, PHILIPS Lighting

I believe that you have provided the team with strong anchors to further develop their skills and to become more productive in cooperating inside and outside our organization. The take away of always remaining focused on the interest of the other and addressing things in a positive context will for sure contribute to a more effective and better work environment.

I am convinced that the concept of balancing push and pull energy appropriate to the situation will help us to find quicker and easier resolution then when defending individual positions.

In specific I was impressed by your personal level of positive energy and knowledge of the topic. You were able to bring the topics close to the audience by applying it to active exercises which kept the team engaged to the last minute. We are committed to continue to apply the learning and to maintain the positive momentum you have created during your workshop.

testimonial

Cindy Lin GM, PepsiCo

Thank you so much for teaching the influencing skills to my team and me. You have taught us how to think and plan to influence positively so as to make a difference to our business, our culture and individual lives.

Most powerful of all, you have provided an opportunity for each of us to get to know ourselves, and understand how differently we could be perceived by others, which could lead to unexpected less-desired results. And self-awareness is the first step to further personal development which is the foundation for continuous organizational development. I appreciate the tools and thought process that you have shared which has now become a part of us.

testimonial

Global Organizational Learning and Development, Gillette BU, Procter & Gamble Company

Situation Management Systems, Inc. has provided us with an excellent service. They were thorough and professional in every aspect. Their program "Positive Power and Influence" was a very enlightening experience. The instructor has been a very knowledgeable coach and mentor to all our attendees. We are very satisfied with their work and we would look forward to working with them again.

testimonial

Selina Foong VP, Finance Shared Services Asia Pacific Japan Shared Services SAP Asia Pte Ltd.

On behalf of my team from the SAP Asia Pacific Shared Services Centre, I would like to thank you for facilitating the Positive Power & Influence® Workshop recently. The tools and techniques introduced to us during the workshop were useful for our daily work and also for our personal lives. The materials and role plays we had during the sessions were excellent in helping us understand the concepts learnt.

While we have at some point in time in the past utilized some of these techniques, we certainly had a better understanding of when and how we can apply them to build positive relationships with the people that we interact with.ce® Workshop recently.

This is a very practical course for all to attend and I highly recommend this anyone who is interested in building rewarding and positive relationships with their stakeholders.

testimonial

Thiladee Pantumchinda Johnson & Johnson Thailand

The trainer led the class very well and this is one of my favorite program that is very beneficial to my people. We received very good feedback from our J&J participants. The "Situational Influence Model" is real great, not complicated and very applicable to both family life & work life.

The course is about how to use our power positively to influence others. It is really an interesting program.

testimonial

Marlina Darmadi Senior Manager SC Johnson, PT Johnson Home Hygiene Products

It is a great opportunity for me to join your influence skill class. Influence skill is a difficult skill and not clearly visible for me how to implement it, but you have explained it in a very practical and simple way. You visualize it and make me and the other participants remember this knowledge easily. Joining your class is always joyful, full of enthusiasm, and challenging the creativity of participants

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5