รายละเอียด โปรแกรม - M ACADEMY

M Academy

หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

Power of Perception™

บริหารกระบวนการคิดเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับบุคลากรและองค์กร โดยผสมผสานหลากหลายวิธีการเพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน การประเมินตนเอง และการสร้างแผนพัฒนาตนเองและองค์กร โดยจะมีการให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ตลอดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะ

บรรยายอังกฤษ
1 day, 09:00 A.M. - 05:00 P.M.
M academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร หัวหน้าทีม สมาชิก และบุคลากรที่ต้องการเสริมสร้างการคิดอย่างมีหลักการ การบริหารจัดการความคิด พร้อมมีกระบวนการคิดและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
English 18,000.00 THB N/A
*Price Per Person / VAT included

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

#104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti@th.mcd.com

#106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon@th.mcd.com

Program Outline

บริหารกระบวนการคิดเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

โปรแกรมช่วยกลั่นกรองความคิด ให้คุณพร้อมมอบแนวคิดที่เป็นเลิศได้ทุกเมื่ออย่างที่ต้องการ ด้วยเครื่องมือทางความคิด10 ชนิด ที่จะช่วยคุณให้สามารถบริหารเวลาด้วยการจัดลำดับความสำคัญ พร้อมปรับมุมมอง กระบวนการคิดให้รอบคอบ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ต้องตัดสินใจภายในช่วงเวลาที่จำกัด

WHY: ทำไมต้อง Power of Perception

เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด กับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่คุณต้องรับมือ ทำให้ความสามารถในการคิดและตัดสินใจเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่ถูกต้องทันท่วงที กลายเป็นทักษะจำเป็นที่คุณต้องมี เตรียมคุณให้พร้อมกับทุกสถานการณ์การตัดสินใจด้วยหลักสูตรชั้นนำอย่าง Power of Perception ที่จะทำให้คุณสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการคิดแบบธรรมดาทั่วไป เพราะหนึ่งในการตัดสินใจอาจกลายเป็นโอกาสสำคัญที่คุณไม่ควรสูญเสียไปให้กับคำว่าผิดพลาด

WHAT: Power of Perception คืออะไร

หลักสูตรสร้างกระบวนการคิดแบบมีกลยุทธ์ที่จะทำให้คุณบริหารความคิดได้มีประสิทธิภาพภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งถูกคิดค้นโดย “ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่” ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบระดับโลก ด้วยหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและสามารถใช้ประโยชน์จาก 10 กลยุทธ์ สุดยอดเครื่องมือพัฒนากระบวนการคิดการตัดสินใจ ช่วยคุณให้สามารถมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญ ใช้เทคนิคคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีสิทธิภาพ คิดได้รอบคอบ ครบถ้วน และเป็นขั้นตอนแม้ต้องตัดสินใจด้วยความรวดเร็ว พร้อมเรียนรู้ที่จะประมวลข้อมูลและคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ช่วยคุณให้ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไปหากเร่งรีบลงมือทำโดยขาดการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

WHO: Power of Perception เหมาะกับใคร

ผู้บริหาร หัวหน้าทีม สมาชิก และบุคลากรที่ต้องการเสริมสร้างการคิดอย่างมีหลักการ การบริหารจัดการความคิด พร้อมมีกระบวนการคิดและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประโยชนที่จะได้รับ

 • ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ
 • พัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
 • พัฒนามุมมองให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นอย่างรอบคอบ
 • บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า
 • ป้องกันการคิดอย่างไร้จุดมุ่งหมาย
 • คิดให้แตกต่างสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
 • พัฒนาทักษะการบริหารเวลา
 • เสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจ

Program Detail

ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และประหยัดพลังงาน

หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบสองทาง ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับบุคลากรและองค์กร โดยผสมผสานหลากหลายวิธีการเพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน กิจกรรมจะประกอบไปด้วย การฟังบรรยาย การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา กิจกรรมระดมสมอง การประเมินตนเอง และการสร้างแผนพัฒนาตนเองและองค์กร โดยจะมีการให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ตลอดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับการทำงานจริงและในชีวิตส่วนตัวเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

10 กลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ได้ผลจริง

เครื่องมือที่ 1 (Consequence & Sequel)

ผลที่เกิดขึ้นตามมา และลำดับขั้นตอนประเมินและคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการปฏิบัติ การวางแผน การตัดสินใจ หรือการวางกฎระเบียบ

เครื่องมือที่ 2 (Plus, Minus, Interesting)

บวก ลบ น่าสนใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิจารณาเรื่องนั้นๆ อย่างครอบคลุมทุกด้าน ก่อนที่จะตัดสินใจหรือให้คำมั่นสัญญา

เครื่องมือที่3 (Recognize, Analyze, Divide)

รับรู้ วิเคราะห์ แยกแยะ แบ่งแนวความคิดที่เป็นเรื่องหลัก จำแนกเป็นหมวดหมู่ เพื่อบริการจัดการความคิดได้อย่างเป็นระบบและสามารถควบคุมได้

เครื่องมือที่ 4 (Consider All Factors)

พิจารณาทุกปัจจัย ตรวจสอบทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ การตัดสินใจ การวางแผน การประเมิน หรือการสรุปผล

เครื่องมือที่ 5 (Aim, Goals, Objectives)

เล็ง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายและมองไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เครื่องมือที่ 6 (Alternatives, Possibilities, Choices)

ทางเลือก ความเป็นไปได้ ตัวเลือก พยายามที่จะมองหาความเป็นไปได้และทางเลือกอื่นๆ

เครื่องมือที่ 7 (Other People’s Views)

มุมมองของผู้อื่น ลองสมมติตัวเองให้อยู่ในมุมของผู้อื่นเพื่อทำความเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างออกไป

เครื่องมือที่ 8 (Key Values Involved)

เกี่ยวข้องกับค่านิยมหลัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคิดที่มีสอดคล้องกับค่านิยมหลักที่ตนเชื่อ

เครื่องมือที่ 9 (First Important Priorities)

จัดลำดับสิ่งสำคัญต้องมาก่อนเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ปัจจัย วัตถุประสงค์หรือผลที่จะเกิดขึ้นตามมา

เครื่องมือที่ 10 (Design/ Decision, Outcome, Channels, Action)

ออกแบบ/ตัดสินใจผลลัพธ์ช่องทาง การปฏิบัติ มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของความคิดและการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน

Program Schedule

Date & Time Program & Activities
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง: 10:30-10:45 น. และ 14:45-15:00 น.
09:00 - 12:00

บทนำหลักสูตร
เครื่องมือที่ 1 – ผลที่เกิดขึ้นตามมา และลำดับขั้นตอน (Consequence & Sequel)
เครื่องมือที่ 2 – บวก ลบ น่าสนใจ (Plus, Minus, Interesting)
เครื่องมือที่ 3 – รับรู้ วิเคราะห์ แยกแยะ (Recognize, Analyze, Divide)
เครื่องมือที่ 4 – พิจารณาทุกปัจจัย (Consider All Factors)
เครื่องมือที่ 5 – เล็ง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ (Aim, Goals, Objectives)
เครื่องมือที่ 6 – ทางเลือก ความเป็นไปได้ ตัวเลือก (Alternatives, Possibilities, Choices

13:00 - 17:00

เครื่องมือที่ 7 – มุมมองของผู้อื่น (Other People’s Views)
เครื่องมือที่ 8 – เกี่ยวข้องกับค่านิยมหลัก (Key Values Involved)
เครื่องมือที่ 9 – จัดลำดับสิ่งสำคัญต้องมาก่อน (First Important Priorities)

ทบทวน
เครื่องมือที่ 10 – ออกแบบ/ตัดสินใจผลลัพธ์ช่องทางการปฏิบัติ (Design/ Decision, Outcome, Channels, Action)
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
บทสรุป

International Master Trainer

DR. SIR PETER LOW

PETER was specially selected by Edward de Bono in 1992 to be among the first 12 persons in the world to be personally trained and certified by him to provide training in the Six Thinking Hats® System, Lateral ThinkingTM & Creativity Program, The Power of PerceptionTM Program, Focus on FacilitationTM, SimplicityTM and Six Value MedalsTM.

In recognition of his excellent performance in providing training to thousands of senior executives from major corporations in Singapore and the Asia Pacific, he was appointed Master Trainer by Dr. de Bono for Asia in December 1993.

On account of his consistent phenomenal success, he was publicly acknowledged by de Bono in his website message as his “best trainer internationally” (16 March 1997). In 2002, he was among only three trainers worldwide to be awarded Lifetime Certification in all Edward de Bono Thinking Program on account of his training excellence. To date, only four persons in the de Bono network of more than 2,000 Accredited Instructors have been awarded this status.

A witty and engaging personality, he has been a guest on television shows in Singapore and featured in numerous human resource publications.

Areas of Expertise
 • President Director
 • Lifetime Master Trainer
 • Strategic Thinking Consultant
 • Edward de Bono Thinking Systems Regional Centre
 • Distributor for Asia

International Master Trainer

MRS. LINDA LOW

AS Edward de Bono’s official representative in Asia, Linda has been key to the popularity of the guru’s thinking techniques in Asia for the last 27 years.

In 2002, due to her phenomenal performance as a trainer, she was among only three trainers worldwide to be awarded Lifetime Certification in all of Dr. de Bono’s Thinking Programs - Six Thinking Hats® System, The Power of PerceptionTM Program, SimplicityTM, Lateral ThinkingTM and Six Value MedalsTM.

A winner of the Top Performer Award in the de Bono network for 15 successive years in the whole of Asia and Oceania, Linda was acknowledged by the renowned thinking guru as his leading trainer internationally in his website message (16 March, 1997).

She has been invited to deliver presentations to business chiefs at international conferences in Dublin, Chicago, Florida, Malta, Hong Kong and Beijing, as well as government leaders in Sabah, Sarawak and Taiwan. A dynamic personality, she has also appeared on business programmes on television in Europe and Asia.

Linda was significantly involved in the Singapore Education Ministry’s launch of Edward de Bono’s CoRT Thinking Program in 1987. She is also a certified Practising Management Consultant.

Areas of Expertise
 • Managing Director
 • Strategic Thinking
 • Consultant Boardroom
 • Coach Lifetime Master Trainer
 • Edward de Bono Thinking Systems Regional Centre
 • Distributor for Asia

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5